Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Vyhraj verného tithana“

Tento dokument (ďalej len „pravidlá“) predstavuje úplnú úpravu pravidiel marketingovej súťaže s názvom „Vyhraj verného tithana“ (ďalej len „súťaž“).

1. Zadávateľ súťaže:
spoločnosť tithana s.r.o.
Hviezdoslavova 345/4
02743, Nižná, SK

IČO: 53642309
DIČ: 2121503846
IBAN: SK2583300000002901997919
(ďalej len „zadávateľ“).

2. Organizátor súťaže:
tithana s.r.o.
Hviezdoslavova 345/4
02743, Nižná, SK

IČO: 53642309
DIČ: 2121503846
IBAN: SK2583300000002901997919
(ďalej len „organizátor“).

3. Obdobie a miesto konania súťaže:
Organizátor vyhlasuje súťaž, ktorá bude prebiehať v období od 9. 9. 2022 00:00:00 hod. do 19. 9. 2022 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „obdobie trvania súťaže“) na území Slovenskej republiky. Súťaž bude prebiehať počas trhového predaja na podujatiach Radvanský jarmov v Banskej Bystrici a Sashe v tržnici v Bratislave.

4. Podmienky účasti:
Účastníkom súťaže podľa týchto pravidiel môže byť iba plnoletá fyzická osoba, ktorá dosiahla 18 rokov veku najneskôr prvý deň trvania súťaže. Na tejto súťaži sa nemôžu zúčastniť zamestnanci zadávateľa ani organizátora či osoby im blízke podľa § 116 a nás. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
 

5. Priebeh súťaže:
Účastník sa do súťaže zapojí tak, že v období konania súťaže:
a. navštívi predajný stánok tithana;
b. v súťažnom letáku vyberie o ktorý z troch výrobkov chce súťažiť, pričom si môže vybrať iba jeden.
c. v súťažnom letáku uvedie úplne a pravdivo požadované údaje: svoje meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo;
d. súťažný formulár vhodí do urny;
e. okamihom vhodenia súťažného letáku organizátorovi do urny je účastník zaradený do súťaže. Účastník sa môže počas obdobia trvania súťaže do súťaže zapojiť iba raz.

6. Výhry:
Do súťaže śu zahrnuté tri výhry. Čierna grain pánska kožená crossbody taška Léta I. z upcyklovanej kože, Čierna grain unisex kožená crossbody ľadvinka Hekaté I. z upcyklovanej kože, Čierna grain dámska kožená taštička Gé. z upcyklovanej kože,
Všetky opisy a vyobrazenia výhry v propagačných materiáloch majú len ilustratívnu povahu.


7. Žrebovanie výhercov:
Žrebovanie bude prebiehať po ukončení súťaže do 10 dní. Žrebovanie bude uskutočnené a výherca bude organizátorom vyhlásený na sociálny sieťach organizátora. V rámci každého žrebovania bude vždy vyžrebovaný okrem výhercu takisto 1 náhradník za každého vyžrebovaného účastníka, ktorý nastúpi na miesto vyžrebovaného účastníka v prípade, že by vyžrebovaný účastník nesplnil všetky podmienky stanovené týmito pravidlami a bol v súlade s týmito pravidlami zo súťaže vylúčený, teda by sa nestal výhercom.
Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci súťaže, ktorí v súťažnom letáku na predajných miestach zodpovedali všetky súťažné otázky a uviedli v ňom všetky požadované údaje. Žrebovanie prebehne formou automatizovaného elektronického výberu.
Do žrebovania nebudú zaradení účastníci súťaže, ktorí (a) v súťažnom letáku na súťažných nezodpovedali správne všetky súťažné otázky alebo (b) v súťažnom formulári neuviedli všetky požadované údaje alebo (c) v súťažnom formulári uviedli chybný alebo neplatný e-mail.
Pokiaľ dôjde k vyžrebovaniu účastníka súťaže, u ktorého sa následne ukáže, že nesplnil niektorú z podmienok stanovených týmito pravidlami alebo že ním uvedené údaje na súťažnom nie sú pravdivé, jeho nárok na výhru zaniká a na jeho miesto nastúpi náhradník.
V súťaži sú teda maximálne traja výhercovia. V prípade, že do žrebovania o konkrétnu nebude zaradený žiadny účastník alebo ak nesplní niektorý z výhercov ani jeho náhradník všetky podmienky súťaže stanovené týmito pravidlami a budú zo súťaže vylúčení, teda sa nestanú výhercom, potom pre daný výrobok nie je výhercom žiadny z účastníkov súťaže a výhra nebude nikomu odovzdaná.

8. Oznámenie výhier:
Účastníci súťaže, ktorí boli vyžrebovaní ako výhercovia, budú o výhre informovaní organizátorom vždy najneskôr do 10 dní odo dňa, keď sa konalo dané žrebovanie, a to s využitím ich kontaktných údajov uvedených v súťažnom formulári, ktorý vyplnili na súťažných webových stránkach. Prípadní náhradníci za vyžrebovaných účastníkov, ktorí sa nestali výhercami, budú o svojom vyžrebovaní a nahradení pôvodne vyžrebovaného výhercu, ktorý nesplnil všetky podmienky stanovené týmito pravidlami, informovaní rovnakým spôsobom, a to v primeranej lehote po tom, čo dôjde k vylúčeniu pôvodne vyžrebovaného účastníka súťaže, ktorý sa nestal výhercom z dôvodu, že nesplnil všetky podmienky stanovené týmito pravidlami.
Výhry budú výhercom, popr. náhradníkom zaslané až po uplynutí obdobia trvania súťaže, najneskôr však do 30 dní od uplynutia obdobia trvania súťaže, a to na adresu, ktorú si organizátor vyžiada po kontaktovaní.

9. Ďalšie dôležité podmienky súťaže:

a. Účastník sa nesmie na súťaži zúčastniť nijako špekulatívne či narušovať férovosť súťaže; v prípade zistenia takého konania je organizátor oprávnený účastníka zo súťaže vyradiť, a to bez povinnosti preukazovania dôvodov takého rozhodnutia.
b. Účastníci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry akékoľvek iné plnenie. Organizátor týmto nie je voči účastníkom súťaže inak zaviazaný a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie z jeho strany, než sú uvedené v týchto pravidlách alebo než vyplývajú z platných právnych predpisov.
c. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie, stratu ani poškodenie výhier ani za akúkoľvek ujmu, ktorú účastníci súťaže či ďalšie osoby prípadne utrpia v súvislosti s účasťou na súťaži alebo s použitím získanej výhry.
d. Nárok na výhru zo súťaže nemôže účastník súťaže previesť na iného účastníka súťaže alebo na tretiu osobu.
e. Účasťou na tejto súťaži dáva účastník súťaže súhlas s tým, že v prípade získania výhry môžu byť jeho meno, prvé písmeno priezviska a obec, v ktorej je jeho doručovacia adresa, zverejnené na webe https://sutaz.activia.sk/.
f. Organizátor je oprávnený posúdiť splnenie všetkých podmienok pre účasť na súťaži. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť, jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá (vrátane napríklad zmeny výhry) po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu oznámi na súťažných webových stránkach. Na súťažných webových stránkach sú vždy k dispozícii platné a úplné pravidlá.

10. Spracovanie osobných údajov:

Osobné údaje účastníka súťaže v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a doručovacia adresa (ďalej len „osobné údaje“) budú spracovávané spoločnosťou tithana s.r.o, ako prevádzkovateľom osobných údajov, v súvislosti s účasťou účastníka na súťaži, a to najmä s cieľom stanovenie výhercov súťaže, kontaktovania výhercov a uverejnenia výhercov na súťažných webových stránkach.
Osobné údaje účastníka súťaže v rozsahu e-mailová adresabudú spracovávané spoločnosťou tithana s.r.o, ako prevádzkovateľom osobných údajov pre marketingové účely po dobu 5 rokov. Z databázy emailových adries môže účastník požiadať o vymazanie po skončení súťaže na adrese info@tithana.sk